10-11-2016

Format /

Cap al 100% Renovable

Transició energètica a Catalunya i la seva governança.


Obra de divulgació de política energètica albirant un futur renovable .  Pròleg de Joan Majó i Cruzate.

Editorial OCTEDRO       Es pot comprar a: https://www.octaedro.com/es/producto:Cos/1/otras-colecciones/transicion-energetica/cap-al-100–renovable/1285

Extracte.

Anomenem “transició energètica” al procés d’abandonar progressivament els combustibles fòssils i anar-los substituint per energies procedents de fonts renovables.

Aquesta transició es pot fer de moltes maneres. Ningú té la patent de com s’ha de fer ni pot dictaminar quina és la millor manera de fer-la. Cada comunitat humana, cada regió, país o territori la pot fer a la seva manera. Uns la faran molt ràpida i altres més lenta. Uns la faran amb molta component eòlica, d’altres capturant directament energia del sol i d’altres posant especialment èmfasi en l’eficiència i l’estalvi. Uns amb molta producció distribuïda, altres amb grans plantes de generació concentrades. Fins i tot, alguns no la faran i es quedaran penjats en els fòssils (esperem que siguin pocs, car el canvi climàtic i la contaminació afecten a tot el món).

El model energètic basat en els fòssils comporta sistemes de producció concentrats i centralitzats, mentre que les fonts renovables al permetre capturar els fluxos d’energia de forma distribuïda en el territori obren la possibilitat a una gestió altament descentralitzada. Tant descentralitzada que una comunitat humana amb prou base territorial i ben organitzada pot arribar a ser auto-suficient.  El ventall de possibilitats que s’obre és molt ample.  Però una bona governança que meni a unes polítiques energètiques adequades serà sempre un element essencial.

Justament, aquest ample ventall de possibilitats és el que demana una reflexió serena i un debat seriós sobre com volem fer la transició energètica a casa nostra.  És per això que, sense oblidar-nos de que formem part del món, aquestes reflexions es centren en Catalunya i Europa.

Inclou un annex amb conceptes bàsics sobre energia.

És una obra de lectura àgil i molt didàctica.