24-02-2015

Format /

BASES PER A UNA POLÍTICA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA 100% FONTS RENOVABLES

La Transició Energètica del segle XXI


A l’assemblea anual estaturària de febrer de 2015 el CMES aprovà les “BASES per a una política energètica 100% fonts renovables”.  Podeu consultar el document complet en el PDF adjunt.

SINTESI DE PROPOSTES PER A UNA POLÍTICA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA
100% FONTS RENOVABLES
Les propostes per a una política energètica, basada en l’eficiència i les fonts renovables,
obeeixen a la voluntat del Col·lectiu CMES (Col·lectiu per a un nou Model Energètic
i Social Sostenible) de buscar i afavorir les complicitats institucionals necessàries
per ajudar a afavorir decididament la Transició Energètica del Segle XXI, que nosaltres
anomenem el Projecte TE21.
El contingut d’aquest document és una proposta d’acció fonamentada en cinc línies
conceptuals bàsiques per a aquesta transició que son les següents i que exposen
amb més detall en el document complementari (Bases per a una nova política energètica;
CMES, febrer de 2015):

1. Assumir la necessitat d’encarar una transició vers un nou model energètic basat
en un 100% de fonts renovables en un marc temporal amb data límit no més
enllà de 2050 (projecte TE21).
2. Assegurar l’accés a l’energia com a un dret i responsabilitat universals i conduir
la transició amb garanties d’estabilitat tarifària i de subministrament.
3. Fomentar un ús més responsable de l’energia transformant els estalvis en inversions
en fonts renovables d’energia. Potenciar la participació de la ciutadania
i de les organitzacions i administracions socials més properes en la definició
i gestió del nou sistema energètic.
4. Desenvolupar esglaonadament el nou model energètic començant per implementar
les tecnologies més provades i aplicables a les necessitats socials més
bàsiques. Fer passos per desenvolupar l’electricitat i l’hidrogen d’orígens renovables
com a nous vectors energètics, especialment en les centrals elèctriques
de suport, les grans combustions industrials i el transport de gran abast.
5. Desmantellar o transformar el vell sistema energètic no renovable de forma
controlada i progressiva. Prioritzar l’aturada de les centrals nuclears de fissió i
les de carbó. Aprofitar el gas natural i les seves instal·lacions i infraestructures
com a etapa de transició vers l’ús de l’hidrogen com a nou vector energètic.

Descarrega't l'ARXIU