10-06-2018

Format /

Gas renovable

Definició, tractaments i injecció a la xarxa.


Veure també el mapa europeu de punts d’injecció de gas renovable a la xarxa de gas natural.

Els gasos renovables són els combustibles gasosos d’origen renovable obtinguts per tres grans grups de processos:

  • Biogàs, obtingut mitjançant el procés biològic de digestió anaeròbia de residus orgànics biodegradables. Aquests són, en línies generals, dejeccions ramaderes, fangs de depuradores biològiques d’aigües residuals, aigües residuals l’alta càrrega orgànica, fracció orgànica de residus municipals, ensitjat de residus de collites, i un ampli ventall de residus de la indústria alimentària. També es recupera biogàs d’abocadors de residus municipals on al llarg dels anys hi ha entrar matèria orgànica. El biogàs està constituït principalment per CH4 (50% – 70%, valor típic del 65%) i CO2 (valors típic del 35%), amb tracés d’altres gasos i impureses (H2S, vapor d’aigua, siloxans, pols,…)
  • Gas de síntesi, obtingut de la gasificació tèrmica de materials ligno-cel·lulòsics i biomassa seca (residus forestals, residus agrícoles, …)
  • Hidrogen obtingut de l’electròlisi de l’aigua, amb l’ús d’excedents temporals d’energia elèctrica renovable (power-to-gas)

 

A l’ARXIU hi trobareu l’article.

A l’ANNEX hi trobareu el mapa dels punts d’injecció de gas Renovable a Europa.

Us recomano aquest article: GAS RENOVABLE; definició, tractaments i injecció a la xarxa. Click To Tweet Descarrega't l'ARXIU Descarrega't l'ANNEX