Agenda

5-03-2018 / 16h30 - 18,15 h.
Editorial Octaedro - Bailén, 5 baixos - 08010 Barcelona


Assemblea anual estatutària 2018

Ordre del dia:

1)  Aprovació, si s’escau, de l’Acta de l’Assemblea General de 2017 (Capellades)

2)  Aprovació, si s’escau, de la liquidació de comptes exercici 2017

3)  Aprovació, si s’escau, del Pressupost 2018

4)  Presentació de la memòria 2017

5)  Debat i aprovació si s’escau del Pla d’Activitats 2018

6)  Precs i Preguntes.